Banner
°°° VAŠE POVJERENJE°°°°° NAŠA JE NAGRADA°°°
Banner
ZADNJE POSTAVITE SLIKE
nove slike.jpg
SRCEM ZA MODRIČU
Banner
Benutzer : 5770
Beiträge : 452
Weblinks : 16
Wir haben 36 Gäste online

****Dragi prijatelji, kolege,slučajni posjetioci…****

**KRAJ**

www.koprivna.com

Pročitaj višeVeliki crkveni sud


Veliki crkveni sud


- Viša crkvena sudska vlast za krivice sveštenika, monaha i laika, kao i za crkveno-bračne sporove unutar Crkve. Ovo telo je stalno i sačinjavaju ga: tri episkopa, koji su ujedno i članovi Svetog Sinoda, dva počasna člana sveštenika iz mirskog reda i dva njihova zamenika koje bira Sveti Sinod na 4 godine i jednog referenta, takođe sveštenika. Sveti Sinod imenuje predsednika Suda, a bira i počasne članove, koji bi trebalo da imaju završenu pravnu školu i 10 godina crkvenosudske i administrativne prakse ili 15 godina parohijske. Veliki crkveni sud u drugom i poslednjem stemenu razmatra, odobrava, poništava i preinačava rešenja Eparhijskih crkvenih sudova, koja se tiču poništavanja braka, presude sveštenicima oba reda, gubitka službe, doživotne zabrane sveštenosluženja, lišavanja svešteničkog čina, zabrane sveštenosluženja, isključenja laika iz crkvene zajednice i sve izjavljene žalbe. Sedište Velikog crkvenog suda je u Patrijaršijskom zdanju.

PATRIJARŠIJA


Sedište Srpske pravoslavne crkve je u patrijaršijskom dvoru u Beogradu. Poglavar Srpske pravoslavne crkve ima titulu: Arhiepiskop pećki, mitropolit beogradsko-karlovački i patrijarh srpski. Sam patrijarh je eparhijski arhijerej u Arhiepiskopiji beogradsko-karlovačkoj.

Patrijaršijski Savet


Patrijaršijski savet, Srpske pravoslavne crkve je vrhovno uredbodavno telo u poslovima materijalno-finansijske (spoljašnje) crkvene uprave. Patrijaršijski savet čine: Patrijarh, odnosno njegov zamenik, kao predsednik koji rukovodi sednicama; četiri člana Svetog arhijerejskog sinoda, odnosno njihovi zamenici; Dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta; dva predstavnika manastira i jedan rektor bogoslovije, koje na predlog Svetog arhijerejskog sinoda imenuje Sveti arhijerejski sabor; po jedno svešteno lice mirskog reda iz svake eparhije, koje na predlog eparhijskog arhijereja imenuje Sveti arhijerejski sabor; potpredsednici Eparhijskih saveta po svom položaju i deset svetovnih lica, koje na predlog Svetog arhijerejskog sinoda i Patrijaršijskog upravnog odbora, donesen na zajedničkoj sednici, imenuje Patrijarh.
Međutim, pošto je Patrijaršijski savet obimno telo, koje je teško sakupiti Sveti arhijerejsaki sabor Srpske pravoslavne crkve je 1962. godine doneo odluku da se svi poslovi Patrijaršijskog saveta privremeno prenesu na Sveti arhijerejski sabor.

Patrijaršijski Upravni Odbor


Patrijaršijski Upravni Odbor – Vrhovna izvršna (upravna i nadzorna) vlast nad crkveno-samoupravnim organima. Ovo telo sačinjava patrijarh kao predsedavajući, dva člana Svetog Sinoda, jedan predstavnik manastira, tri sveštenika i sedam svetovnih članova – laika. Sveti Sinod imenuje dva člana iz svog sastava, a ostale članove imenuje na šest godina.
Ovo telo objavljuje i izvršava uredbe i odluke Svetog Sinoda, a nadzire samoupravne crkvene organe u njihovom radu, upravlja fondovima, zadužbinama i dobrima. Osim toga, kao upravna vlast predlaže budžet i priprema završni račun opštih rashoda i prihoda, stara se da sve crkve i manastiri imaju uredne zakonske dokaze za svoja dobra, konačno rešava o otuđenju i zaduženju nepokretnih crkvenih imanja, propisuje poslovnike za svoj rad, odobrava budžete, odobrava osnivanje fondova i bira činovnike i službenike za rad u ovom telu.
Pri PUO postoji upravna kancelarija koja vodi upravne poslove crkvene samouprave. Kancelarija ima tri odeljenja: opšte, ekonomsko i finansijsko.

EPARHIJE


Episkopija (grč. έπισκοπία), ili eparhija, naziv za oblast čiji duhovni život nadgleda i njime rukovodi episkop, nekad je to bila jedna pokrajina i njena administracija u grčko-rimskom carstvu, i sedište administracije jedne ili druge od ovih ustanova, i stan episkopa.
Nekada je episkopija ulazila u sastav veće jedinice-dijeceze, a u njenom sastavu bile su manje jedinice-nome. Takva struktura i organizacija u četvrtom veku prelazi u crkvenu organizaciju, koja je i danas sačvana u onim pravoslavnim crkvama koje se upravljaju po mitrpolitanskom sistemu. U Pravoslavnoj crkvi postoje spoljašnji znaci po kojima se episkopi razlikuju od ostalih sveštenoslužitelja. To su: panagija, naprsni krst, mitra i episkopski žezal. Mitra

Eparhijski Arhijerej


Eparhijski Arhijerej, je duhovni vođa, glavni predstavnik i rukovodilac svega crkvenoduhovnog života i crkvenog poretka u eparhiji. Eparhiju u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u crkvenoadministrativnom pogledu čine arhijerejska namesništva, crkvene opštine, parohije i manastiri. Odluke o osnivanju i nazivu novih, ukidanju i arondaciji postojećih eparhija i određivanju sedišta eparhija - donose zajednički Sveti arhijerejski sabor i Patrijaršijski savet.
Episkopa u Srpskoj pravoslavnoj crkvi bira Sveti arhijerejski sabor pod predsedništvom Patrijarha, kada je prisutno najmanje dve trećine svih eparhijskih arhijereja. Novoizabranog episkopa, uz sadejstvo dvojice arhijereja, posvećuje Patrijarh i izdaje mu gramatu, koju pored Patrijarha potpisuju i članovi Svetog arhijerejskog sinoda. Tada on osim prava i dužnosti po crkvenim kanonskim propisima stiče trojaku vlast: učenja, sveštenodejstvovanja i upravljanja.

Eparhijski crkveni sud


Eparhijski crkveni sud, jeste pomoćni organ eparhijskog Arhijereja za crkveno sudstvo i poslove unutrašnje crkvene uprave. Njega sastavljaju: eparhijski Arhijerej ili njegov zamenik kao predsednik, dva počasna člana koji imaju svoje zamenike, sekretar odnosno referent i potreban broj nižeg osoblja.
Članove suda zamenjuju zamenici (takođe počasni članovi) a po potrebi i sekretar suda. Svo osoblje Crkvenog suda postavlja i razrešava eparhijski Arhijerej i o tome izveštava Sveti arhijerejski sinod. Pri eparhijskom crkvenom sudu postoji i naročita dužnost crkvenosudskog tužioca, koju vrši svešteno lice, koje Arhijerej odredi.
Svi članovi Eparhijskih crkvenih sudova polažu pred Predsednikom ili njegovim zamenikom propisanu zakletvu i istu i pismeno predaju njemu u ruke, koji je overava i stavlja u arhivu. Sve odluke donose se većinom glasova. Eparhijski crkveni sud vrši svoju dužnost kao sudsko telo - i kao organ eparhijskog Arhijereja za poslove unutrašnje crkvene uprave.
Eparhijski crkveni sud, jeste pomoćni organ eparhijskog Arhijereja za crkveno sudstvo i poslove unutrašnje crkvene uprave. Njega sastavljaju: eparhijski Arhijerej ili njegov zamenik kao predsednik, dva počasna člana koji imaju svoje zamenike, sekretar odnosno referent i potreban broj nižeg osoblja. Članove suda zamenjuju zamenici (takođe počasni članovi) a po potrebi i sekretar suda. Svo osoblje Crkvenog suda postavlja i razrešava eparhijski Arhijerej i o tome izveštava Sveti arhijerejski sinod. Pri eparhijskom crkvenom sudu postoji i naročita dužnost crkvenosudskog tužioca, koju vrši svešteno lice, koje Arhijerej odredi.
Svi članovi Eparhijskih crkvenih sudova polažu pred Predsednikom ili njegovim zamenikom propisanu zakletvu i istu i pismeno predaju njemu u ruke, koji je overava i stavlja u arhivu. Sve odluke donose se većinom glasova. Eparhijski crkveni sud vrši svoju dužnost kao sudsko telo - i kao organ eparhijskog Arhijereja za poslove unutrašnje crkvene uprave.

Eparhijski Savet


Eparhijski savet, je predstavništvo u poslovima eparhijske crkvene samouprave. Njega sačinjavaju: eparhijski Arhijerej ili njegov zamenik kao predsednik; dva člana Eparhijskog crkvenog suda; jedan predstavnik manastira; po jedno svešteno i po jedno svetovno lice iz svakog namesništva i pet svetovnnih lica. Mandat članova ovog saveta traje šest godina. Sednice saziva eparhijski Arhijerej, odnosno administrator, najmanje jedanput godišnje u redovno zasedanje. U svojoj nadležnosti Eparhijski savet se stara o sredstvima za podmirenje materijalnih potreba eparhije, fondovima i zadužbinama.

Eparhijski Upravni Odbor


Eparhijski upravni odbor, je upravna i nadzorna vlast u poslovima spoljašnje crkvene uprave i izvršni organ Eparhijskog saveta. I EUO (kao i PUO) ima svoj širi i uži sastav. Članove EUO bira iz svoje sredine Eparhijiski savet na šest godina, dok članove užeg odbora, na isto vreme, bira iz svoje sredine EUO.
U širi sastav EUO ulaze: Eparhijski Arhijerej ili njegov zamenik, kao predsednik; jedan predstavnik manastira, tri sveštena lica i šest svetovnjaka - svi sa istim brojem zamenika u istom svojstvu. Uži sastav EUO sačinjavaju: Arhijerej, kao predsednik, jedno svešteno i jedno svetovno lice, iz sedišta eparhije ili bliže okoline. U hitnim slučajevima se stvari mogu rešavati prezidijalno, tj rešava ih sam Predsednik. Sednice mogu biti redovne (tj. polugodišnje) i vanredne. Eparhijski upravni odbor ima izvršnu, nadzornu i administrativnu funkciju.

Arhijerejski namesnik


Arhijerejski namesnik, je svešteno lice koje vrši nadzor nad nekoliko parohija. Postavlja ga i razrešava dužnosti eparhijski Arhijerej. Pošto arhijerejski namesnik u svom namesništvu zastupa svog eparhijskog arhijereja, to je delokrug njeovog rada predviđen Ustavom Srpske pravoslavne crkve, uglavnom isti kao i delokrug rada eparhijskog arhijereja, sem onih prvosvešteničkih i administrativnih prava, koja pripadaju episkopskom činu.

Paroh


Paroh, je mirski sveštenik koji vrši službu u parohiji, koja je zajednica pravoslavnih lica koja se nalaze pod njegovim duhovnim rukovodstvom. Odluke o obrazovanju novih i ukidanju i regulisanju starih parohija, donosi eparhijski arhijerej u sporazumu sa Eparhijskim crkvenim sudom i Eparhijskim upravnim odborom. Paroh je privremen i stalan. I jednog i drugog postavlja eparhijski Arhijerej.
Razlika između privremenog i stalnog paroha jeste samo u tome što je stalni paroh, kao zamenik Arhijereja u pastirskoj službi, postavljen na jednoj parohiji na ceo život i ta parohija mu može biti oduzeta samo po molbi ili kakvoj njegovoj krivici sudskim putem - dok privremeni paroh može biti, usled nastalih potreba, premešten sa jedne na drugu parohiju. Svaka takva odluka o premeštaju privremenog paroha je izvršna, tj. ne postoji pravo žalbe na istu. Paroh vrši sve svoje parohijske dužnosti i kancelarijske poslove potpuno samostalno. On ima dužnosti učitelja vere i morala, sveštenodejstva i administracije.

Crkvenu opštinu sačinjavaju pripadnici Srpske pravoslavne crkve sa sveštenikom na jednoj određenoj teritoriji, koja može obuhvatiti jedno ili više mesta - a u cilju staranja o potrebama crkve. Predlog za naimenovanje crkvenoopštinskih odbora podnosi paroh, odnosno starešina crkve, preko Arhijerejskog namesnika Eparhijskom upravnom odboru. Mandat članova sabora traje šest godina. Kvorum za punovažno rešavanje crkvenoopštinskog odbora je natpolovična većina njegovih članova. Sednice su redovne i vanredne. Služba članova crkvenoopštinskog odbora je počasna i vrši se besplatno. Jedino sekretaru se može, po odobrenju Eparhijskog upravnog odbora, dodeliti honorar.

Nastojatelj manastira, je zastupnik, neposredna upravna i nadzorna vlast datog manastira i bratstva i izvršilac naređenja nadležnih vlasti. Manastir je svešteno mesto, sa hramom i drugim zdanjima, kao obitelj lica monaškog reda, koja su udružena u jednu duhovnu bratsku zajednicu svečanim zavetima; uzdržljivosti, siromaštva i poslušnosti, i posvećeni molitvi i radu.
Prema odnosu ka licu koje vodi vrhovni nadzor nad manastirima - manastiri se mogu podeliti na eparhijske (pod patronatom eparhijskog Arhijereja u čijoj se eparhiji nalazi manastir) i patrijaraške (stavropigijalni - nezavisni od dotičnih episkopa u čijim se eparhijama nalaze i zavisni neposredno od Patrijarha).
Nastojatelj manastira je stalan i privremen. I jednog i drugog postavlja i razrešava eparhijski Arhijerej. Za stalnog nastojatelja može biti postavljen onaj privremeni nastojatelj, koji je besprekornog monaškog života i koji je vodio bar deset godina upravu istog manastira, umnožio bratstvo i manastir unapredio duhovno i materijalno. Stalni nastojatelj može biti razrešen od svoje dužnosti, odnosno premešten po svojoj molbi, po pristanku, po osudi i u slučaju pretvaranja muškog manastira u ženski ili ženskog u muški.
Nastojatelj izvršava naredbe nadležnog eparhijskog Arhijereja, vodi nadzor nad bratstvom da u svemu živi po monaškim pravilima i u duhu svojih zaveta. Iz svega rečenog izlazi zaključak da je organizacija crkvenog života osnov duhovnosti koja čoveka priprema za carstvo nebesko, a ustanovnjena je po božanskom i čovečanskom pravu, kojim su hrišćani dužni da se vladaju zarad opšteg spasenja.

Nastojatelj i bratstvo Manastira


Nastojatelj manastira je zastupnik, neposredna upravna i nadzorna vlast datog manastira i bratstva i izvršilac naređenja nadležnih vlasti. Manastir je svešteno mesto, sa hramom i drugim zdanjima, kao obitelj lica monaškog reda, koja su udružena u jednu duhovnu bratsku zajednicu svečanim zavetima; uzdržljivosti, siromaštva i poslušnosti, i posvećeni molitvi i radu.

Prema odnosu ka licu koje vodi vrhovni nadzor nad manastirima - manastiri se mogu podeliti na eparhijske (pod patronatom eparhijskog Arhijereja u čijoj se eparhiji nalazi manastir) i patrijaraške ( stavropigijalni - nezavisni od dotičnih episkopa u čijim se eparhijama nalaze i zavisni neposredno od Patrijarha).
Nastojatelj manastira je stalan i privremen. I jednog i drugog postavlja i razrešava eparhijski Arhijerej. Za stalnog nastojatelja može biti postavljen onaj privremeni nastojatelj, koji je besprekornog monaškog života i koji je vodio bar deset godina upravu istog manastira, umnožio bratstvo i manastir unapredio duhovno i materijalno.
Stalni nastojatelj može biti razrešen od svoje dužnosti, odnosno premešten po svojoj molbi, po pristanku, po osudi i u slučaju pretvaranja muškog manastira u ženski ili ženskog u muški. Nastojatelj izvršava naredbe nadležnog eparhijskog Arhijereja, vodi nadzor nad bratstvom da u svemu živi po monaškim pravilima i u duhu svojih zaveta.

Iz svega rečenog izlazi zaključak da je organizacija crkvenog života osnov duhovnosti koja čoveka priprema za carstvo nebesko, a ustanovnjena je po božanskom i čovečanskom pravu, kojim su hrišćani dužni da se vladaju zarad opšteg spasenja.

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg
 
GRADIMO KOPRIVNU
Banner
Banner
ŠVICARSKA - BOSNA
Banner
Banner
Banner
STATISTIKA
1437744
DanasDanas61
JučeJuče502
Ova SedmicaOva Sedmica1334
Ovaj MjesecOvaj Mjesec11273
UkupnoUkupno1437744